"Tactics in the Queen's Gambit" by wtharvey.comHere are some chess puzzles from the games of Zhongyi Tan.
The color disk on the diagram indicates who moves first.

Solutions are between the brackets under each puzzle.
Drag your cursor from one bracket to the other.

a)
White mates in 5.
Zhongyi Tan vs Krishna Ramya, Halkidiki, 2003
5n1k/4q3/3N1Rpp/p2QP3/1p1P1N2/P1p5/1n4PP/6K1 w - - 0 1
[ Rxf8+ if Qxf8 Nxg6+ Kg7 Nxf8 ]

b)
Guo Yu vs Zhongyi Tan, Suzhou, 2006
4rbk1/1p3ppp/p4P2/8/PP1rq3/5R2/N1P3PP/3R1Q1K b - - 0 1
[ ...Rxd1 if Qxd1 Qxc2 Qa1 Qxa2 ]

c)
Zhongyi Tan vs Shen Yang, JinZhou, 2009
2R5/5pk1/2pPn1pp/8/3p4/r2N2PP/6PK/8 w - - 0 1
[ d7 if Rxd3 Re8 ]

d)
Zhongyi Tan vs Anna Ushenina, Ningbo, 2009
3r2k1/ppr2ppp/2pNqnn1/b7/8/2N1P1BP/PPQ2PP1/R2R2K1 w - - 0 1
[ Nc4 if Rxd1+ Nxd1 ]

e)
Zhongyi Tan vs Elina Danielian, Ningbo, 2009
r1bqr1k1/p2nbpp1/2p2n1p/1p1p4/3P1B2/2NBPN2/PPQ2PPP/2KR3R w - - 0 1
[ Nxb5 if cxb5 Bc7 ]

1d)
Zhongyi Tan vs Anna Ushenina

Zhongyi Tan Puzzles, Part II.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
White mates in 2.
Zhongyi Tan vs Xiaowen Zhang, Jiangsu Wuxi, 2012
2b1k3/p2q4/3PnQ2/Pp1B4/1P3P2/6PP/7K/8 w - - 1 0
[ Bc6 ]

b)
Zhongyi Tan vs Yang Shen, Tianjin, 2012
4Nn2/1p1r1k1p/r1p2pp1/p4P2/P2RP3/1P5R/6PP/6K1 w - - 1 0
[ Rxd7+ Nxd7 Nc7 if Rb6 Rxh7+ ]

c)
Black mates in 2.
Nur Zullkafli vs Zhongyi Tan, Guimaraes, 2012
5r1k/1ppbn3/p2p2p1/3Pp2p/P1P1P3/1P3q1r/2BQ2RN/6RK b - - 0 1
[ ...Rxh2+ ]

d)
White mates in 7.
Zhongyi Tan vs Dinara Saduakassova, Astana, 2013
rn3rk1/pb4p1/1p2p1B1/4N2p/2pP4/2q5/P3QP1P/1K1R2R1 w - - 1 0
[ Bh7+ Kxh7 Qxh5+ Kg8 Rxg7+ Kxg7 Rg1+ ]

2d)
mate in 7
Zhongyi Tan vs Dinara Saduakassova

Zhongyi Tan Puzzles, Part III.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
Zhongyi Tan vs Pin Wang, Tianjin, 2013
4k2r/p1q2r2/b1p1p2P/1p1nP1BQ/P1pP4/2P5/4B1P1/5RK1 w - - 1 0
[ Qg6 if Bc8 Bh5 Rhf8 h7 c5 Rxf7 ]

b)
White mates in 2.
Zhongyi Tan vs Lela Javakhishvili, Wuxi, 2013
2R1B3/7r/4k1p1/4ppP1/pB3P2/1b1P4/p6P/6K1 w - - 1 0
[ Rc6+ Kd5 Rd6# ]

c)
Zhongyi Tan vs Irina Bulmaga, Kazan, 2013
5rk1/pqr2ppp/1pn2b2/3B4/8/5N2/PP2QPPP/3RR1K1 w - - 1 0
[ Rc1 if Qc8 Qc2 or if Rfc8 Qe8+ ]

d)
Andrew Bird vs Zhongyi Tan, Reykjavik, 2013
6k1/2p2pbp/1n2pBp1/2q5/2P4Q/N7/1P1r1PPP/1R4K1 b - - 0 1
[ ...Qf5 if Bxg7 Qxb1+ ]

e)
White mates in 5.
Zhongyi Tan vs Sarai Sanchez Castillo, Caleta, 2014
rn3k1r/ppq3p1/2p1P1Q1/8/P7/7P/1p3P2/3R1RK1 w - - 1 0
[ Rd8+ Ke7 Qg5+ Kxe6 Re1+ ]

3e)
mate in 5
Zhongyi Tan vs Sarai Sanchez Castillo

Zhongyi Tan Puzzles, Part IV.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
White mates in 4.
Zhongyi Tan vs Turkan Mamedjarova, Tromsoe, 2014
r7/pp2RQ2/2p2Ppk/7p/8/4P2P/Pq4PK/8 w - - 1 0
[ h4 ]

b)
Emil Sutovsky vs Zhongyi Tan, Caleta, 2014
8/N2r4/1P3k1p/P4p2/8/K2n3P/4p1P1/7R b - - 0 1
[ ...Nb4 if Kxb4 Rd1 or if b7 Rxb7 ]

c)
Jue Wang vs Zhongyi Tan, Xinghua, 2014
q4B2/5p1k/1Q4pp/Pp2p3/1P6/4RPPP/3r4/6K1 b - - 0 1
[ ...Qc8 if Bc5 Qxh3 Re2 Qxg3+ mates or if Re1 Qxh3 ]

d)
Huahua Xu vs Zhongyi Tan, Sharjah, 2014
5rk1/q2n2bp/p2p2p1/3b2N1/PP1P3P/2B1rP2/3QB3/2R1R1K1 b - - 0 1
[ ...Rxc3 if Rxc3 Qxd4+ or if Qxc3 Bxd4+ ]

e)
White mates in 3.
Zhongyi Tan vs Bela Khotenashvili, China, 2015
r4knQ/5bR1/p4B2/2p1P3/P1p5/2Nq4/1P6/2K5 w - - 1 0
[ Rxg8+ Bxg8 Qg7+ ]

4e)
mate in 3
Zhongyi Tan vs Bela Khotenashvili

Zhongyi Tan Puzzles, Part V.
The color disk on the diagram indicates who moves first.
a)
White mates in 4.
Zhongyi Tan vs Qi Guo, Taizhou, 2015
r4rk1/1pp2p2/p1b1p1P1/4Pp2/8/qBP1P3/P1Q5/1K1R3R w - - 1 0
[ Qh2 if Be4+ Ka1 ]

b)
White mates in 3.
Zhongyi Tan vs Qian Huang, Huai'an, 2016
1r1q1b1k/p1p4r/3pR1Q1/2pB4/2P3pP/1P4P1/P6K/4R3 w - - 1 0
[ Qg8+ Kxg8 Rg6+ Kh8 Rg8# ]

c)
Black mates in 6.
Jiner Zhu vs Zhongyi Tan, China, 2017
8/ppkbQ2p/1q1p2B1/2n1p3/2P5/2P5/P5PP/3R2K1 b - - 0 1
[ 1...Nd3+ if 2.Kh1 Nf2+ ]

d)
White mates in 3.
Zhongyi Tan vs Wenjun Ju, Shanghai, 2018
5rk1/p2b2r1/1p2pR1Q/3pP1p1/1q1P2RP/3BP3/PP6/6K1 w - - 1 0
[ 1.Qxg7+ Kxg7 2.Rxg5+ ]

e)
Alexandra Kosteniuk vs Zhongyi Tan, Hengshui, 2019
3r4/2prkpp1/ppn1b2p/4P3/P3NPP1/1P5P/4NK2/2R1R3 b - - 0 1
[ ...Nb4 w/...Nd3(+) ]

5b)
mate in 3
Zhongyi Tan vs Qian Huang


Chinese GMs

Back to the Index