Puzzles by Israeli GMs


Boris Avrukh; Moshe Czerniak; Boris Gelfand; Alon Greenfeld; Yehuda Gruenfeld; Alexander Huzman; Artur Kogan; Jacob Murey; Tamir Nabaty; Gil Popilski; Evgeny Postny; Lev Psakhis; Maxim Rodshtein; Michael Roiz; Ilya Smirin; Emil Sutovsky

Back to the Index